Поздравления главному бухгалтеру при увольнении

Рубрики Процессы

Тема: увольнение главного бухгалтера

Опции темы
Отображение
 • Линейный вид
 • Комбинированный вид
 • Древовидный вид

увольнение главного бухгалтера

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 23.10.2009 р. N 251/06/186-09
Щодо звільнення головного бухгалтера

Юридичне управління Міністерства в межах своєї компетенції розглянуло лист та повідомляє наступне.

Не можуть бути причиною для затримки звільнення головного бухгалтера такі причини, як відсутність кандидатури нового головного бухгалтера або необхідність здавання звітності за відповідний період роботи, оскільки відповідно до частини першої статті 38 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Також згідно зі статтею 47 КЗпП власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

Статтею 116 КЗпП передбачено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Відповідно до частини третьої статті 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Штатний розпис — це документ, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати й посадові оклади працівників. Штатний розпис містить найменування посад, чисельність персоналу і оклади по кожній посаді (Юридичний словник, 1983 р., видання друге, перероблене і доповнене, за редакцією Б. М. Бабія, Ф. Г. Бурчака, В. М. Корецького, В. В. Цвєткова).

Прийняття, затвердження керівником штатного розпису на підприємстві, в установі, організації відіграє значну роль при управлінні підприємством, установою, організацією і слугує певним «гарантом» прав працівників, оскільки прийняття працівників відбувається згідно зі штатним розписом підприємства, з окладом, визначеним згідно з штатним розписом.

Ураховуючи вищезазначене, не можна приймати на посаду, яка не є вакантною, нового працівника.

Разом з тим відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» керівник підприємства зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Тому, що стосується питання, яка саме особа приймає справи від головного бухгалтера, якщо на момент його звільнення заміни немає, то зазвичай це здійснює керівник підприємства, установи, організації.

Посмотрите еще вот это:

«Как составить Акт приема-передачи дел

В итоге приема-передачи дел оформляется приемо-сдаточный акт. В акте указывается, на какую дату осуществлена передача дел.
Простейшей формой акта приема-сдачи является опись дел, принимаемых главбухом. Однако, на наш взгляд, этого не достаточно для дальнейшей работы главного бухгалтера. Новичок просто на слух воспринимает многие вещи в процессе передачи дел. И при составлении первого своего баланса окажется в затруднении при дефиците информации. Поэтому в акте рациональнее указать информацию об остатках по счетам с расшифровкой. Тогда всю нужную информацию новичок может почерпнуть из акта и не беспокоить ушедшего сотрудника или руководителя.
Форму акта можно взять за основу любую. А вот содержательную часть в цейтноте и эмоциях составить бывает затруднительно. Поэтому приведем примерный перечень вопросов (разделов), которые может содержать Акт приема-сдачи дел. Он может уточняться, расширяться, сокращаться в зависимости от конкретных условий и объема деятельности организации.
1. Общая характеристика бухгалтерского учета
и организации работы бухгалтерии

Сведения об организации работы в самой бухгалтерии. Штат, его укомплектованность, текучесть кадров и ее причины. Распределение обязанностей между сотрудниками, наличие должностных инструкций. Квалификация сотрудников и работа по ее повышению.
Применение типовых и унифицированных форм первичной учетной документации по бухгалтерскому учету и отчетности, специализированных форм бланков или самостоятельно разработанных и утвержденных организацией. Обеспеченность бланками форм первичных документов и учетных регистров, отчетности.
Обеспечение нормативной базой по бухгалтерскому и налоговому учетам и отчетностям (книгами, программами). Наличие ведомственных инструктивных положений и инструкций.
Обеспеченность персональными компьютерами, оргтехникой.
Общая характеристика бухгалтерского учета. Система и форма (мемориально-ордерная, журнально-ордерная, компьютерная). Состояние регистров синтетического и аналитического учета, расхождения данных в них.

2. Состояние учета денежных средств

Касса. Наличие кассира и действующего с ним договора на полную материальную ответственность. Условия хранения и учета наличных средств и денежных документов (марки почтовые, государственной пошлины, вексельные, оплаченные авиабилеты и др.). Состояние записей в кассовой книге, остаток наличных денег и денежных документов в кассе, их соответствие бухгалтерским записям фиксируется отдельным актом ревизии, который прилагается к акту приема-передачи дел.
Перечень всех счетов денежных средств организации с указанием их номеров и отделений банков. Остатки средств по каждому счету согласно выпискам банка, сверенным с данными учета. Наличие уведомлений налоговых органов об открытых счетах.
Наличие чековых книжек, номеров неиспользованных чеков.

3. Состояние учета расчетных операций

Наличие выписок из счетов в банке, договоров и других документов расчетного характера.
Инвентаризации расчетов с контрагентами, наличие актов сверки взаимных расчетов, на какую дату урегулированы расхождения. Ведение претензионной работы. Реальность дебиторской и кредиторской задолженностей. Наличие просроченной и безнадежной дебиторской задолженностей, с указанием виновных в этом лиц.
Наличие актов сверки расчетов с налоговыми органами, а также задолженности перед бюджетом по налогам и сборам.
Банковские кредиты, состояние задолженности по срокам погашения.
4. Состояние учета амортизируемого имущества (основных средств
и нематериальных активов)

Дата последней инвентаризация имущества, ее полнота и качество, отражение в учете. Инвентаризационные описи, в каком виде и у кого они хранятся. Наличие актов ввода в эксплуатацию объектов основных средств, их выбытия и списания. Инвентарные карточки на основные средства. Ответственные хранители ценностей, имеется ли приказ об их назначении.

5. Состояние материального учета

Наличие актов (сличительных ведомостей, снятия натуральных остатков) выверки бухгалтерских записей с записями материально ответственных лиц, дата последней выверки. Дата последней инвентаризации материальных ценностей, ее результаты. Отражение в учете актов ревизий и обследований, материалов о недостачах, хищениях, переданных и не переданных в органы расследования. Состояние аналитического учета материалов, наличие приходных и расходных документов по движению материальных ценностей.

6. Состояние расчетов с работниками

Сведения о штатном расписании, наличии трудовых контрактов. Задолженности по выплате заработной платы. Состояние персонифицированного учета, наличие налоговых карточек по НДФЛ и ЕСН.

Соблюдение требований составления месячного бухгалтерского баланса, установленных сроков представления бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций и отчетов, достоверности этой отчетности. Решения учредителей об утверждении отчетности, выплате дивидендов. Наличие налоговых регистров.

8. Хранение документов

Обеспечение надлежащего хранения и учета бланков строгой отчетности и архива бухгалтерских документов. Наличие описей дел, подшиты и пронумерованы ли документы. Правильность оформления актов изъятия или уничтожения документов по причине истечения предельного срока хранения.
Справка о наличии и сохранности печатей, штампов и т.д.

9. Перечень бухгалтерских и первичных документов по описи

Перечень передаваемых смет, титульных списков, штатных расписаний, договоров, соглашений, обязательств, папок первичных документов и регистров и др.
Отмечается отсутствие первичных регистров бухгалтерского учета или документов.

10. Остатки по проверенным счетам

Подтверждаются остатки по проверенным счетам и их расшифровка. Желательно подтвердить остатки по счетам денежных расчетов (касса, банк, расчеты с поставщиками и покупателями, сотрудниками), а также счетам учета иного имущества.

Главных бухгалтеров, сдающего и принимающего дела, членов комиссии или представителя администрации.
В случае, если сдающий не согласен с какими-либо положениями акта, он вправе при подписании документа сделать соответствующие мотивированные оговорки.
Приемо-сдаточный акт составляется в двух экземплярах, из которых: первый представляется на утверждение руководителю учреждения, второй остается у передающего дела. Если дела передает филиал или представительство организации, акт составляется в трех экземплярах, один из которых представляется в головную организацию.

8. Уведомление о смене главбуха

О смене главного бухгалтера нужно уведомить налоговые органы. Обычно они требуют сдать форму N Р14001, приказ о назначении, данные его паспорта (ксерокопия).
В зависимости от стиля работы компании уведомляются постоянные партнеры и подразделения.»

Как грамотно уволить главного бухгалтера? Увольнение по инициативе работодателя или по другим причинам: порядок передачи дел

Увольнение главного бухгалтера может стать серьезным событием для компании, поскольку он является ключевой фигурой, обладающей особенными полномочиями.

Положение усугубляется, если главбух был единственным, кто занимался финансовой частью деятельности организации.

Поэтому, прежде чем распрощаться с таким ответственным работником, высказав ему наилучшие пожелания, руководству необходимо со всей ответственностью отнестись к этому событию.

О том, как уволить данного сотрудника по инициативе работодателя или в других случаях расскажем далее.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — просто позвоните, это быстро и бесплатно !

Проблем, связанных с недобросовестным исполнением бухгалтером своих обязанностей, может быть несколько:

 • недостача документации финансового и хозяйственного характера, сбор и хранение которой осуществляет главбух;
 • сложности с комментариями тех или иных проблем, которые могут возникнуть при проверке финансово-хозяйственной деятельности компании проверяющими органами;
 • опоздания при сдаче финотчетности в инспекцию по налогам;
 • искажение налоговой базы.
 • Особый порядок при увольнении главного бухгалтера трудовым законодательством РФ не предусмотрен. Существуют два основных варианта:

  • по собственной инициативе;
  • по настоянию работодателя.

  Увольнение бухгалтера по собственной инициативе регламентирует статья 80 Трудового Кодекса РФ.

  Обязанностью сотрудника является известить руководство о своем решении в письменном виде не менее чем за 2 недели до ухода.

  Этот период необходим, чтобы передать дела другому сотруднику, который будет исполнять его обязанности.

  По ходу передачи проверяется состояние и соответствие бухгалтерской отчетности, а при необходимости проводится проверка внутренним аудитом.

  Не забывайте, что ответственность за данную документацию несет руководство! Если между сторонами заключено соглашение, то двухнедельный период выжидать необязательно.

  Требование завершить передачу дел или выждать до вступления в должность нового сотрудника, лишено законных оснований.

  По инициативе руководства

  Это может происходить по нескольким причинам.

  Во-первых, при продаже компании, проще говоря, при смене собственника (ТК РФ ст. 81 п. 4).

  Расторжение трудового договора с главбухом новый владелец может провести только через 3 месяца (ТК РФ ст.75)

  При этом ему должна выплачиваться компенсация в сумме 3 месячных окладов (ТК РФ ст.181).

  Во-вторых, из-за того, что необоснованные решения главбуха при неправомерном использовании имущества организации принесли ей ущерб (ТК РФ ст.81 п.9).

  Вина главбуха при увольнении по причине нанесения ущерба обязательно должна быть аргументирована и доказана фактами. Проводится проверка для определения степени вины. Если это доказано, сотрудник вправе подать в суд и оспорить формулировку. Если суд примет сторону уволенного, то компания будет обязана не только восстановить его в должности, но и компенсировать все вынужденные прогулы.

  Так же причиной может являться неоднократный отказ в исполнении сотрудником его обязанностей без уважительной причины. Наличие дисциплинарного взыскания усугубляет его вину (ТК РФ ст.81 п.5).

  Если работник без причины не исполняет свои прямые обязанности, то уже повод для увольнения. Если этот сотрудник главбух, и его работой недоволен руководитель, то ему стоит обратить внимание на трудовую дисциплину. Иначе, еще и при наличии выговора или взыскания, уволить проще простого.

  Кроме того главбух может быть уволен в случае ликвидации предприятия или сокращении штата сотрудников компании.

  Низкая квалификация и несоответствие должности, по результатам проведенной аттестации также может быть причиной ухода главбуха.

  Для проверки знаний столь важной персоны нужны грамотные, разбирающиеся в финансовых вопросах люди. Руководители компании часто таковыми не являются, поэтому сотрудники аудиторской фирмы будут достаточно компетентны в этом вопросе.

  Обязательные действия

   Создание механизма контроля. Для контроля и, в случае необходимости, привлечения к ответственности, нужно:

 • определиться с временными рамками, когда главбух отвечает за свои деяния. Это должно быть прописано во внутренних положениях или актах компании. Именно с момента подписания документа и передачи дел на бухгалтера возлагается ответственность за ведение бухучета и совершение иных финансовых сделок компании;
 • осуществлять проверку деятельности данного сотрудника. Проверку могут проводить внутренний аудитор, финдиректор и т.д.
 • Поиск замены. Лучше всего заранее в штатное расписание компании ввести должность заместителя главбуха.
 • Издание приказа о передаче дел и сама процедура передачи. Началом для данного действия служит изданный руководителем приказ, который устанавливает срок проведения процедуры.Однако, так как по закону на расторжения договора любому сотруднику дается две недели, то если предстоит увольнение главбуха, передача может длиться и более 2 недель.
 • Далее проводится опись активов и обязательств. Проверка финотчетности и налоговых отчислений является неотъемлемой частью данного процесса. Положение о порядке проведения инвентаризации имущества и обязательств в предприятия должно быть составлено заранее. Передача должна проходить согласно утвержденному акту, который подписывается бухгалтером и руководством.

  В перечень для проверки, как правило, входят:

  • все регистрационные и учредительные документы;
  • система ведения бухгалтерского учета (журнальная, компьютерная, план счетов, ордера, главная книга и т.д.);
  • учет движения денежных средств;
  • учет расчетных операций;
  • документы по материальному учету;
  • расчеты с работниками организации;
  • отчетности во все органы;
  • хранение бланков строгой отчетности и первичных документов;
  • наличие приложений и всех необходимых подписей.
 • Назначение приказом проверки деятельности или инвентаризация (при необходимости). В обязательном порядке данная процедура проводится лишь в случае заключения договора о полной материальной ответственности (Закон N 129-ФЗ ст.12 п.2).Проверке подлежат следующие документы:

  • свидетельство о регистрации компании, и состояние его учета в пенсионном фонде, фонде занятости и т.д.;
  • ордера и регистры, а также вся документация по налоговым отчислениям;
  • регистры бухгалтерского учета;
  • акты, ранее проведенных инвентаризаций;
  • вся отчетность и декларации;
  • журналы по начислению зарплаты работникам компании и учета матценностей.
 • Итогом проведенной инвентаризации будет составление акта, который подписывается обеими присутствующими сторонами и руководителем.

  Расчет и выплаты

  ТК РФ предусматривает определенный порядок и сроки расчета работников независимо от причин ухода с работы (ст. 140 ТК РФ).

  В случае если инициатором стал руководитель, то существуют отдельные правила:

 • сотруднику, отработавшему больше 11 месяцев, к выплате положена полная сумма отпускных;
 • при смене собственника компании главному бухгалтеру положено к выплате пособие не меньше чем его 3 месячных оклада;
 • полная компенсация за неиспользованный отпуск положена и в случае ликвидации, либо реорганизации компании;
 • увольнение по вине сотрудника не предполагает под собой выплату выходного пособия;
 • выходное пособие не положено также тем, кто работал по срочному трудовому договору.
 • Ст.80 ТК РФ об увольнении работника по собственному желанию, гласит, что по соглашению участников договор может считаться расторгнутым по истечении двух недель со дня подачи заявления.

  В обязанность работодателя входит выдача трудовой книжки и других документов, необходимых для устройства на работу, а также произвести окончательный расчет.

  Если работодатель отказывается подписывать заявление необходимо, чтобы ваше заявление прошло регистрацию в канцелярии или у секретаря.

  На тот случай, если у вышеперечисленных лиц строгое наказание не регистрировать заявление, существует запасной выход. Нужно отправить заявление заказным письмом по почте с вручением уведомления.

  Ответственность после увольнения

  Что касается привлечения к материальной ответственности, то сроков давности по этой ответственности нет (согласно ТК РФ ст. 232).

  Статья 232. Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, причиненный ею другой стороне

  Сторона (работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

  Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед работодателем — выше, чем это предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

  Расторжение трудового соглашения после причинения ущерба не влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной настоящим Кодексом или иными федеральными законами.


  Сроки давности для административного нарушения ограничиваются двумя месяцами со дня его совершения (ст.4.5. КоАП).

  Для уголовного – сроки значительно выше – от 2 до 15 лет(ст.78 УК РФ)

  Подводя итоги, помните, что должность главбуха требует высокой квалификации.

  Поскольку увольнение главбуха имеет свои особенности, необходимы знания Трудового кодекса, чтобы у вас была возможность защитить свои права.

  Передача дел при увольнении главбуха

  Как оформить прием-передачу дел при увольнении главбуха и назначении на эту должность нового работника? Вообще необходимо ли это делать? Этот вопрос беспокоит многих бухгалтеров, поскольку, хотят они этого или не хотят, но работу периодически приходится менять.

  Главный бухгалтер, не проверивший состояние бухгалтерской документации, оставшейся после его уволенного предшественника, рискует ответить перед законом. Так утверждает ГНАУ в письме от 17.04.2002 г. № 3125/5/26-2119, в котором речь идет о ситуации, произошедший на одном из предприятий Украины. Ознакомимся с ней.

  По результатам проверки соблюдения налогового законодательства ВАТ «Луганскгаз» налоговики составили акт и решение, которыми зафиксировали нарушение и доначислили предприятию налоги и пеню на общую сумму 379,6 тыс. грн.

  Также относительно главного бухгалтера предприятия Лисовой О.М. налоговой милицией было возбуждено уголовное дело по признакам деяния, предусмотренного ст. 212 Уголовного кодекса Украины (далее — УК Украины) — «Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей». В ходе расследования уголовного дела было установлено, что нарушения налогового законодательства были допущены не Лисовой О.М., а главным бухгалтером, работавшем на предприятии ранее.

  Поэтому уголовное дело относительно Лисовой О.М. по ст. 212 УК Украины было закрыто в связи с отсутствием в ее действиях умышленного уклонения от уплаты налогов. Тем не менее, следователи пришли к выводу, что Лисовая О.М. в силу своего служебного положения обязана была проверить бухгалтерскую документацию, которая при назначении ее на должность осталась от предыдущего главного бухгалтера. Поскольку она этого не сделала, в ее действиях прослеживается состав преступления, предусмотренный ст. 367 УК Украины «Служебная халатность».

  Приведенный пример убедительно доказывает, что проверять состояние бухгалтерского учета и бухгалтерской документации при замене главбуха действительно необходимо. Но вопрос о том, кто и что должен проверять, не такой уже и однозначный, и к нему мы еще вернемся.

  В любом случае проверку состояния бухгалтерского учета делать уместнее еще до момента увольнения главбуха. Также до момента такого увольнения необходимо обеспечить передачу дел от «старого» главбуха «новому». Для этого практикуется составление акта приема-передачи дел. Существуют ли какие-то законодательные требования относительно этой процедуры?

  Положение об организации бухгалтерского учета и отчетности в Украине, утвержденное постановлением Кабмина с 03.04.1993 года № 250, предусматривало необходимость приема-передачи дел при увольнении главбуха. Так, в п. 26 данного нормативного документа указывалось, что при увольнении главного бухгалтера проводится передача дел назначенному главному бухгалтеру (а при отсутствии такого — работнику, назначенному приказом руководителя предприятия, учреждения), во время которой проверяется состояние бухгалтерского учета и достоверность отчетных данных, составляется соответствующий акт, который утверждается руководителем предприятия, учреждения. Тем не менее указанное Положение утратило силу, а следовательно, соответствующие требования не действуют.

  Подобная норма содержится также в Положении о главных бухгалтерах, утвержденном постановлением Совета Министров СССР от 24.01.1980 г. № 59 (далее — Положение № 59). Данный нормативный документ официально остается действующим (т.е. он не отменен), но существуют споры относительно возможности его применения в Украине на сегодняшний день. Так, Минфин считает, что данный нормативный акт устарел и не может применяться в Украине (письмо Министерства от 17.10.2003 года № 31-04200-30-23/148). А вот Главкру отстаивает противоположную точку зрения и настаивает на том, что Положение № 59 все еще имеет силу нормативного акта и им следует руководствоваться (письмо Главкру от 16.09.2003 г. № 12-14/384).

  В п. 6 Положения № 59 предусмотрено, что прием и передача дел при назначении и увольнении главного бухгалтера оформляется актом после проверки состоя­ния бухгалтерского учета и отчетности. Копия данного акта направляется в вышестоящий орган. В необходимых случаях прием и передача дел главным бухгалтером осуществляется при участии представителя вышестоящего органа.

  Конечно же, приведенные правила следует воспринимать с учетом реалий настоящего: когда речь идет о субъек­тах хозяйствования, которые не принадлежат к государственному или коммунальному сектору экономики, о согласовании соответствующих действий с вышестоящим органом и речи быть не может. Но все же следует признать, что вопрос юридической силы Положения № 59 принципиальный. Ведь ни один другой действующий нормативно-правовой акт не предусматривает необходимости приема-передачи дел при смене главбуха.

  Это означает, что главный бухгалтер, оставляющий должность, не обязан передавать дела и подписывать соот­ветствующий акт. Следовательно, передача дел — вещь добровольная, заставить (со ссылкой на соот­ветствующие правовые нормы) главного бухгалтера подписать акт не удастся, а побеспокоится об этом должен руководитель и особенно новый главный бухгалтер. Правда, этот вопрос можно несколько урегулировать, если предусмотреть соответствующую обязанность в должностной инструкции главбуха.

  Но даже если признать юридическую силу Положения № 59 или предусмотреть обязанность относительно передачи дел в должностной инструкции, то можно ли отказ главбуха передавать дела и подписывать акт считать основанием для отказа или задержки в его увольнении с работы? Ответ здесь однозначно отрицательный. Если главбух подал заявление об увольнении по собственному желанию, его следует уволить в предусмотренные трудовым законодательством сроки. Отказ осуществить передачу дел не может быть обстоятельством, дающим право задержать работника на работе на протяжении большего срока, чем это предусмотрено трудовым законодательством, и отвечать ему отказом в увольнении. Итак, если главбух откажется передавать дела (подписывать акт приема-передачи), заставить его сделать это будет тяжело.

  В подписании акта приема-передачи дел заинтересован, прежде всего, «новый» главный бухгалтер, а поэтому именно он должен организовать эту процедуру. И это, не смотря на отсутствие в законодательстве обязанности главбуха инициировать ее и проводить (обязанность эта касается предприятия в лице его руководителя).

  Конечно же, формы акта приема-передачи дел, обязательной к применению, нет. Составляется он в произвольной форме. Считаем, что в акте следует отразить только перечень первичных и других передаваемых документов, а также их состояние (сгруппированы ли они, прошиты, есть ли в них подчистки, исправления и т.п.). Отражать объемы, состояние и стоимость основных средств, нематериальных активов, прочего имущества, состояние счетов предприятия и подобного не следует, так как ни «старый» главбух, ни «новый» не отвечают за состояние имущества и счетов предприятия.

  Целесообразно, чтобы акт приема-передачи дел был утвержден руководителем предприятия. Надпись об утверждении обычно размещается в правом верхнем углу первого листа акта, а состоит такая надпись из названия должности руководителя, его фамилии и инициалов, даты утверждения и личной подписи. Подпись руководителя заверяется печатью предприятия.

  Так как на предприятии не может быть одновременно два главных бухгалтера, а главбух, который увольняет­ся, должен передать дела до момента увольнения, можем предложить следующие способы передач дел:

  — дела передаются и акт оформляется с кем-то из работников бухгалтерии, а этот работник, в свою очередь, передаст дела «новому» главбуху, когда его назначат на должность;

  — дела передаются будущему главному бухгалтеру, который на момент такой передачи принимается на работу как обычный бухгалтер, а уже после принятия дел и увольнения «старого» главбуха, назначается на должность;

  — дела передаются какому-то другому работнику, который потом передаст их вновь назначенному главному бухгалтеру.

  Скажем еще несколько слов о проверке состояния бухгалтерского учета и отчетности. Как мы уже упоминали, такая проверка согласно требованиям Положения № 59 должна предшествовать подписанию акта приема-передачи. Тем не менее, по нашему мнению, возлагать на главного бухгалтера обязанность осуществления такой проверки неуместно и незаконно. Не его компетенция и не его хлопоты проверять качество работы своего предшественника.

  Считаем, что организовать проверку состояния учета и отчетности на момент увольнения главбуха и передачи дел должно руководство, а поручать такую проверку целесообразно аудиторам. Что же касается главного бухгалтера, принимающего дела, то он должен лишь проверить, правильно ли в акте приема-передачи отражены перечень и состояние передаваемых ему документов.

  Как уволить главного бухгалтера

  Порядок расторжения договора с главбухом

  Увольнение главбуха может произойти как по инициативе работодателя, так и по желанию специалиста. Если главбух сам принял решение об уходе из компании, он должен за 14 дней в письменном виде предупредить об этом работодателя. По договоренности сторон допускается прекращение контракта до завершения срока предупреждения об увольнении.

  Расторжение договора с главбухом осуществляется в следующем порядке:

  • заявление об уходе подписывается директором;
  • наниматель издает распоряжение о приеме-передаче дел от главбуха;
  • проводится проверка фин. отчетности и иной бухгалтерской документации;
  • проведение процедуры приема-передачи текущих дел;
  • директором издается приказ о прекращении договора с сотрудником;
  • работника знакомят с приказом, документ подшивается к личному делу и регистрируется;
  • на основании приказа составляется записка-расчет;
  • в последний рабочий день производятся выплаты и выдается трудовая книжка.

  Передача дел при уходе главбуха

  ТК РФ не определен порядок передачи дел, так что делать это главный бухгалтер не обязан. Скорее, передача дел при увольнении главного бухгалтера проводится из-за профессиональной этики.

  Согласно ФЗ № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», ответственность за организацию бухучета на предприятии лежит на его руководителе. Перед процедурой им издается приказ, который является основанием для ее проведения.

  В нем указываются следующие сведения:

  • по какой причине передаются дела;
  • дата начала и окончания процедуры;
  • Ф.И.О. увольняющегося бухгалтера и работника, ответственного за прием дел;
  • указывается состав комиссии;
  • сроки составления акта приема-передачи дел.

  После этого проводится процедура приемки-передачи дел. Принимать дела может сам директор фирмы или комиссия.

  Процедура состоит из следующих этапов:

  • издание приказа о приеме-передаче дел;
  • инвентаризация имущества и обязательств;
  • проверка состояния учета и отчетности, наличия бухгалтерских и налоговых документов;
  • приемка-передача дел с составлением описи;
  • составление описи принимаемых дел и акта приемки-передачи.

  Если увольняется главный бухгалтер, передача дел должна быть осуществлена до его последнего рабочего дня на предприятии. Если им было подано заявление об уходе, процедура передачи дел может составить две недели. Но если главбух не провел ее, работодатель не может отказать ему в увольнении.

  Увольняющемуся сотруднику необходимо заранее привести в порядок все документы. Пристальное внимание нужно уделить тем бумагам, которые нужно передать в организации. Например, если одновременно с работником бухгалтерии увольняется алиментщик, что делать бухгалтеру? Во избежание неприятностей для компании исполнительный лист, который является бланком строгой отчетности, следует передать судебному исполнителю в трехдневный срок.

  Ответственность за нарушения

  Интересный вопрос: несет ли ответственность главный бухгалтер после увольнения? Если он допускал нарушения при исполнении своих рабочих обязанностей, за это законом предусмотрена административная и уголовная ответственность бухгалтера после увольнения.

  Если говорить про материальную ответственность главного бухгалтера после увольнения, то он обязан возместить причиненный предприятию ущерб. Например, за несвоевременную уплату налогов на предприятие может быть наложен штраф. В случае этого уволенный специалист должен выплатить штраф и начисленные пени (ст. 15.5 КоАП РФ).

  Поздравления главному бухгалтеру при увольнении

  Нередко в своей практике нам приходится сталкиваться с увольнением ключевых фигур. И не важно, уходит человек сам или его увольняют, и какие причины этому предшествовали, для руководителя увольняющегося главбуха сразу возникает множество вопросов: как правильно переадресовать функции на другого человека так, чтобы не пострадал бизнес, как организовать передачу дел, на что обратить внимание, а что необходимо проконтролировать лично? Перед новым сотрудником также стоит множество задач: как наладить коммуникацию с увольняющимся сотрудником, быстро вникнуть в суть дел, как принять дела, чтобы не пропустить самое важное?

  В данной публикации мы постараемся ответить на эти вопросы, а также дать практические советы, связанные с увольнением главного бухгалтера.

  Не будем останавливаться на конкретизации причин увольнения главного бухгалтера, примем данный факт как свершившийся. Итак, у руководителя на столе уже лежит заявление об увольнении главбуха. С чего начать и как действовать?

  Как правило, такое заявление должно быть написано минимум за 2 недели до желаемой даты увольнения (в соответствии со ст. 38 КЗоТ). Таким образом, у руководителя есть небольшой запас времени и для поиска нового сотрудника, и для приема-передачи дел.

  Однако в порыве эмоций, ссор и прочего негативного отношения друг к другу возможны случаи увольнения главбуха день в день, то есть по соглашению сторон в соответствии с ч. 1 ст. 36 КЗоТ. Для поиска нового сотрудника времени нет, а принимать дела в таком случае придется самому руководителю. К этим обстоятельствам нужно быть готовым и постараться не рубить с горяча, а завершить отношения «красиво», ведь нередко к предыдущему бухгалтеру приходится обращаться еще не раз за консультацией или помощью.

  Сразу отметим, что действующим законодательством не регламентируется порядок передачи дел от старого главного бухгалтера новому, однако эта процедура очень желательна для любого предприятия или организации, оказавшихся на рубеже смены главбухов.

  Чтобы понять важность приема-передачи дел при смене главных бухгалтеров, остановимся на ответственности главного бухгалтера и руководителя.

  Итак, в соответствии с п. 3 ст. 8 Закона о бухучете ответственность за организацию бухгалтерского учета, а также обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах несет владелец или уполномоченный орган, который осуществляет руководство предприятием. А согласно ст. 9 вышеуказанного Закона ответственность за несвоевременное составление первичных документов и регистров бухгалтерского учета, недостоверность отображенных в них данных несут именно лица, составившие и подписавшие их, то есть руководитель и главный бухгалтер.

  Казалось бы, новый главбух никак не может нести ответственности за ошибки его предшественника. Однако на практике выходит так, что составляя финансовую либо налоговую отчетность, ошибка, допущенная в периоде работы старого главбуха, может существенно повлиять на показатели отчетности, составленной уже новым главбухом. И тут уже имеются все основания привлечь действующего главбуха к финансовой, административной или уголовной ответственности.

  Если у предприятия позволяют средства и возможности, целесообразно привлечь аудиторскую компанию для проведения независимой проверки состояния бухгалтерского и налогового учета предприятия. Аудиторы также могут порекомендовать предприятию, как исправить ошибки с минимальными трудозатратами и последствиями в виде штрафных санкций.

  Передачу дел каждое предприятие определяет для себя самостоятельно. Поэтому руководителю желательно заранее позаботиться о том, чтобы на дату увольнения главбуха на предприятии было кому принимать дела (нужно понимать: будет это заместитель главбуха, новый главбух или сам руководитель).

  Процедуру приема-передачи дел от старого главного бухгалтера новому можно разделить на несколько этапов:

  1. Издание приказа о приеме-передаче дел

  В данном приказе желательно прописать следующие моменты:

  • причину проведения приема-передачи дел (в нашем случае – в связи с увольнением главного бухгалтера);
  • сроки проведения приема-передачи дел (учитывая дату увольнения главного бухгалтера);
  • список лиц, ответственных за сдачу и прием дел (фамилии, имена, отчества и должности уполномоченных лиц);
  • дату окончания всех учетных процессов (дата, на которую старый главбух должен сформировать все первичные документы и осуществить все необходимые проводки, подать соответствующую отчетность);
  • дату проведения инвентаризации (при необходимости, то есть если главбух является мате­риально-ответственным лицом);
  • сроки проведения документальной проверки (в случае ее проведения);
  • другие лица, которые будут участвовать в процессе приема-передачи документов, а также в проведении документальной проверки (специальная комиссия, аудиторы, прочие привлеченные лица).

  Пример приказа о приеме-передаче дел мы приводим ниже, в приложении 1.

  2. Проведение документальной проверки

  Как говорилось выше, еще до начала проведения проверки главному бухгалтеру необходимо завершить все учетные процессы, осуществить необходимые проводки, упорядочить и заархивировать первичные документы, подать соответствующую отчетность. Даже в случаях, когда учет ведется в электронном виде, желательно все же для удобства распечатать сводные ведомости, основные учетные регистры и журналы.

  При проведении проверки, как правило, проверяются основные участки работы:

  Данный перечень далеко не исчерпывающий, ведь на каждом отдельном предприятии своя специфика учета. Предложенная таблица всего лишь образец примерных действий нового главбуха при прие­ме дел. Безусловно, проверить крупное предприятие за два-три года работы старого главбуха очень сложно и трудозатратно. Поэтому на практике часто проверка осуществляется выборочно по каждому участку работы, либо сплошным методом за небольшой период.

  Если при проверке будет установлено, что данные бухгалтерского и налогового учета недостоверны, либо отсутствуют необходимые первичные документы, «принимающему» бухгалтеру необходимо составить список выявленных нарушений и недостатков, в письменном виде уведомить руководителя предприятия о состоянии дел. А руководитель, в свою очередь, должен определиться с порядком и способами устранения нарушений. Возможно, он обяжет исправлять ошибки старого бухгалтера, наймет аудиторов или попросит исправить нового главбуха за дополнительную оплату.

  3. Оформление акта приема-передачи дел и документов

  Акт составляется в произвольной форме, в нем указываются:

  • основания для его составления (сделать ссылку на приказ руководителя о проведении приема-передачи документов);
  • лица, ответственные за сдачу и прием дел, в том числе члены комиссии (фамилии, имена, отчества и должности уполномоченных лиц);
  • дата приема-передачи дел и документов;
  • перечень (опись) документов, которые передаются, с указанием их наименований, количества папок;
  • перечень отсутствующих документов (желательно с пояснительной запиской от главного бухгалтера с объяснением причин их отсутствия);
  • выявленные в ходе проверки ошибки и неточности в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности (также с пояснениями главного бухгалтера);
  • факт передачи печатей предприятия, фирменных штампов, ключей от сейфа, ключей от системы «Клиент-Банк», ключей для сдачи электронной отчетности и прочее.

  Пример Акта приема-передачи дел мы приводим ниже (приложение 2).

  Как заставить старого главбуха исправить ошибки и подтянуть все хвосты?

  Как мы уже писали, ситуации бывают разные, и очень часто главные бухгалтеры увольняются без фактической передачи дел, поскольку для них это головная боль и дополнительные трудозатраты, а руководитель, к сожалению, редко понимает важность данного процесса. Вопросы появляются позже, когда уже «на лицо» последствия недочетов, когда обнаруживаются грубые ошибки при проверках контролирующих органов, что влечет за собой административную и криминальную ответственность, когда выявляются недостачи, мошенничество и прочее.

  Рассмотрим возможные аргументы руководителя для того, чтобы повлиять на главбуха должным образом передать дела и исправить выявленные нарушения:

  Заработная плата и трудовая книжка

  Очень часто главбухов пугают невыплатой зарплаты или невыдачей трудовой книжки, если они не передадут дела и не исправят ошибки. Грамотные бухгалтеры прекрасно понимают, что в случае увольнения согласно КЗоТу руководитель не имеет права задерживать выплату заработной платы, за это действующим законодательством предусмотрена ответственность. Руководитель, он же работодатель, обязан произвести полный расчет с сотрудником, то есть выплатить заработную плату за отработанный период, а также компенсацию за неиспользованный отпуск в день увольнения и выдать работнику его трудовую книжку.

  Согласно ч. 1 ст. 117 КЗоТ Украины в случае невыплаты сумм по вине собственника или уполномоченного им органа, причитающихся уволенному работнику в день увольнения, при отсутствии спора об их размере, предприятие, учреждение, организация должны выплатить работнику его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета. Административная ответственность за нарушение сроков выплаты заработной платы установлена ст. 41 КоАП, криминальная – ст. 175 УК Украины.

  Однако в полномочиях руководителя – наложить дисциплинарные финансовые санкции на главбуха в рамках коллективного договора и положения об оплате труда. Например, лишить ежемесячной премии.

  2. Увольнение по инициативе собственника

  Для такого решения необходимы соответствующие основания, а также соблюдение процедуры наложения дисциплинарных взысканий, причем в обязательном порядке оформленные документально (докладная, письменное пояснение, акт, приказ). В зависимости от факта нарушения, трудовой договор с главным бухгалтером может быть расторгнут по ст. 40 или ст. 41 КЗоТ.

  Так, согласно ст. 40 КЗоТ Украины трудовой договор по инициативе собственника может быть расторгнут в следующих случаях (среди прочего):

  • выявленного несоответствия сотрудника занимаемой должности или выполняемой работе в результате недостаточной квалификации или состояния здоровья, которые препятствуют продолжению работы;
  • систематического невыполнения сотрудником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него согласно трудового договора или правил внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания;
  • совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) имущества владельца, установленного приговором суда, вступившим в законную силу, или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания или применение мер общественного воздействия.

  В соответствии с п. 1 ст. 41 КЗоТ Украины трудовой договор также может быть расторгнут в случаях одноразового грубого нарушения трудовых обязанностей:

  • руководителем предприятия, учреждения, организации всех форм собственности (филиала, представительства, отделения и другого обособ­ленного подразделения), его заместителями;
  • главным бухгалтером предприятия, его заместителями.

  3. Уголовная и административная ответственность

  Действующим законодательством закреплено, что главный бухгалтер несет ответственность за правонарушения, совершенные в период его работы на предприятии.

  Однако здесь необходимо обратить внимание на сроки давности. Например, если допущено административно наказуемое правонарушение, то срок привлечения к административной ответственности составляет всего два месяца со дня совершения правонарушения, либо выявления правонарушения (ст. 38 КоАП).

  Сроки давности привлечения к уголовной ответственности зависят от состава и тяжести преступления, наличия или отсутствия судимости у лица, его совершившего, и других специфических особенностей. Таким образом, минимальный срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет один год, а максимальный – 10 лет со дня совершения уголовного наказуемого деяния (ст. 48 УК Украины).

  В заключение хочется пожелать как главбухам, так и руководителям: какие бы ни были обстоятельства, связанные с увольнением главного бухгалтера, оставайтесь всегда людьми и поступайте так, как хотите, чтобы поступали по отношению к вам! Даже если накопилась куча обид с обеих сторон, расставайтесь профессионально, главбух – передав в должном виде свои дела, а руководитель – выплатив заработную плату и дав справедливые рекомендации.