Коап ст282 ч41

Рубрики Вопрос юристу

Оглавление:

Мего-Інфо — Юридична бібліотека №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

Коментарі кодексів

Веломагазин Украины №1

OBOD.com.ua

Доставка БЕСПЛАТНО. Со склада

Галузі права

  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень

Орган (посадова особа), який розглядає справу, встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, вносить у відповідний державний орган чи орган місцевого самоврядування, громадську організацію або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заході протягом місяця з дня надходження пропозиції повинно бути повідомлено орган (посадову особу), який вніс пропозицію.

(1) Як зазначається у статті 1 цього Кодексу, завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є, зокрема, зміцнення законності та запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством.

Виконання цього завдання було б неможливим без превентивної діяльності органів влади, громадських організацій та трудових колективів, які залучаються до розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення.

Згідно статті 6 КУАП, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, громадські організації, трудові колективи розробляють і здійснюють заходи, спрямовані на запобігання адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню, на виховання громадян у дусі високої свідомості і дисципліни, суворого додержання законів України.

Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, забезпечуючи відповідно до Конституції України додержання законів, охорону державного і громадського порядку, прав громадян, координують на своїй території роботу всіх державних і громадських органів по запобіганню адміністративним правопорушенням, керують діяльністю, адміністративних комісій та інших підзвітних їм органів, покликаних вести боротьбу з адміністративними правопорушеннями.

(2) Стаття 282 коментованого Кодексу вимагає від органу (посадової особи), що розглядає справу, у разі встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, вносити у відповідний державний орган чи орган місцевого самоврядування, громадську організацію або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження пропозиції повинно бути повідомлено орган (посадову особу), який вніс пропозицію. Однак, слід мати на увазі, що чинним законодавством чітко не передбачено прямого обов’язку щодо вжиття вказаних заходів відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями або посадовими особами (хіба що це прямо встановлено окремими законами чи пропозиція є актом

прокурорського реагування в розумінні положень Закону України «Про прокуратуру»). Єдиним чітко встановленим обов’язком в даній ситуації є інформування у формі письмового повідомлення на ім’я органу (посадової особи), що розглянула справу, адресатом пропозиції щодо розгляду такої пропозиції, вжиття або невжиття (!) запропонованих заходів.

Ч 41 ст 282 коап рф штраф

б) транспортных средств, на которые по их техническим характеристикам не распространяются положения законодательства Российской Федерации о допуске транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации;

в) транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба, за исключением автобусов, легковых автомобилей и прицепов к ним, иных транспортных средств, используемых для обеспечения хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов;

4. Субъектом правонарушения является владелец транспортного средства.

а) транспортных средств, максимальная конструктивная скорость которых составляет не более 20 километров в час;

2. Обязанность по страхованию гражданской ответственности не распространяется на владельцев:

влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.

Статья КоАП РФ

2. Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, —

Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств — договор страхования, по которому страховщик обязуется за обусловленную договором плату при наступлении предусмотренного в договоре события возместить причиненный вследствие этого события вред жизни, здоровью или имуществу потерпевшего в пределах определенной договором суммы. Срок действия данного договора составляет один год.

влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

г) транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, если гражданская ответственность владельцев таких транспортных средств застрахована в рамках международных систем обязательного страхования, участником которых является Российская Федерация.

3. Субъективная сторона правонарушения характеризуется умышленной виной.

1. Объектом данного правонарушения являются правила дорожного движения и эксплуатации транспортного средства. Данная статья введена Федеральным законом от 25.04.2002 N 41-ФЗ (с изм. от 21.07.2005 N 103-ФЗ).

Утратили свое значение в качестве мер административной ответственности взыскание стоимости товаров и транспортных средств, выражающееся в принудительном изъятии денежной суммы, составляющей свободную (рыночную) цену таких товаров и транспортных средств на день обнаружения правонарушения, а также отзыв лицензии или квалификационного аттестата, которые были предусмотрены в ТК РФ.

Установлением данных задач исключается возможность принятия субъектами РФ закона, выходящего за рамки законодательства России об административных правонарушениях, что, в свою очередь, является важной гарантией административной ответственности.

2) перечня видов административных наказаний и правил их применения;

КоАП устанавливается исчерпывающий перечень видов административных наказаний, которые могут быть применены к субъектам административной ответственности за совершение административного правонарушения.

5) порядка исполнения постановлений о назначении административных наказаний.

В этой связи представляется необходимым учитывать положения статьи 1.3 КоАП, где определяется, что к ведению Российской Федерации в области законодательства об административных правонарушениях относится установление:

9) административное приостановление деятельности;

11) административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.

2. В отношении юридического лица могут применяться административные наказания, перечисленные в пунктах 1 — 4, 9 части 1 настоящей статьи.

1. За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания:

4) порядка производства по делам об административных правонарушениях, в том числе установление мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях;

4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;

а) с применением насилия или с угрозой его применения;

Объективная сторона преступления выражается в действиях по возбуждению ненависти либо вражды, а также унижению достоинства человека либо группы лиц по указанным выше признакам. Чаще всего они связаны с распространением идей и взглядов, которые подрывают доверие и уважение по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или принадлежности к какой-либо социальной группе, вызывают неприязнь или чувство ненависти по тем же признакам. Распространение указанных идей и взглядов может выступать в виде агитации и пропаганды, выражаться в устной, письменной либо наглядно демонстрационной формах. При этом идеи и взгляды носят общий характер и не обращены к конкретной личности. Для квалификации не имеет значения, соответствуют или нет действительности приписываемые той или иной нации или расе особенности, черты.

Применение насилия или угроза его применения охватывает все виды причинения вреда здоровью, за исключением случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК), которые квалифицируются по совокупности с рассматриваемым преступлением. Угроза имеет квалифицирующее значение, если выражена как реальная и имелись основания опасаться её осуществления (см. комментарий к ст. 119).

  • с применением насилия или с угрозой его применения;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • организованной группой.

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла. Мотивы, в зависимости от направленности действий (объективной стороны), могут быть различными, но чаще всего носят религиозно-националистическую окраску. Цели вытекают из направленности рассматриваемых действий — разжечь ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство и честь человека либо группы лиц по указанным выше признакам.

Под идеологией понимается система взглядов, идей, выражающих главные, коренные интересы определённых социальных групп (См.: Кокорин А.А. Указ. соч. С. 24).

— наказываются штрафом в размере от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет, либо лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

— наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, либо обязательными работами на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до четырёх лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Те же деяния, совершенные:

б) лицом с использованием своего служебного положения;

Использование служебного положения при совершении данного преступления означает, что между фактом имеющихся возможностей, обусловленных служебным положением (властные функции, наличие технических средств и т.п.), и фактом возбуждения национальной, расовой или религиозной вражды имеется причинная связь. О понятии организованной группы см. комментарий ст. 35 УК.

Главный смысл деяния — посеять между людьми разных национальностей, рас, религиозных конфессий взаимное недоверие, развить на основе тенденциозных, оскорбительных либо клеветнических суждений взаимное отчуждение, подозрительность, переходящие в устойчивую враждебность. Действия, направленные на унижение достоинства человека или группы лиц, имеют локальную цель — унизить, оскорбить, показать ущербность, неполноценность, неприглядность, ограниченность людей конкретной национальности либо отдельного гражданина. Такие действия могут проявляться самостоятельно либо выступать составным элементом предшествующих деяний по разжиганию вражды.

Конституция РФ (ст. 19) гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, отношения к религии. «Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства» (ч. 2 ст. 29 Конституции). Объектом данного преступления выступают конституционные права граждан, их честь и достоинство. Здесь, по существу, речь идёт о политических правах и идеологической свободе граждан.

Ч 41 ст 282 коап рф штраф

Административная ответственность по ч.4 ст. 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях наступает за выезд в нарушение Правил дорожного движения РФ на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Административный штраф необходимо оплатить в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу в банк или иную кредитную организацию на счет: УФК по Московской области (УГИБДД ГУ МВД России по МО) Отделение №1 Москва, ИНН 7703037039, код ОКТМО 46 649 000, р/счет 40101810600000010102, л/с 04481А83650, БИК 044583001, КБК 18811630020016000140, КПП 770 245 001, УИН 18810450156150023646.Копию постановления направить в 15 роту ДПС 1 полка ДПС «Северный» ГУ МВД России по МО и вручить лицу, в отношении которого вынесено настоящее постановление.

Учитывая изложенное выше, а также то, что органами административной юрисдикции неправомерные действия, совершённые лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, правильно квалифицированы по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ, суд считает доказанной его вину в данном административном правонарушении.

не доверять данным доказательствам у суда нет никаких оснований, данные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности судом проверены.

19.12.2013) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении

В таком случае Вам нужно признать вину и ходатайствовать о вынесения постановления в виде штрафа.

Мировой судья судебного участка №125 Можайского судебного района Московской области Белова Е.В., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ в отношении Криводаева Максима Владимировича, рождения, уроженца , гражданина РФ, работающего проживающего по адресу: , ранее привлекавшегося к административной ответственности по главе 12 КоАП РФ,-

правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому

Здравтствуйте, прошу вашего ответа, нарушил правила по статье ч 4 ст 12.15 торопился сильно и был согласен с нарушением и видеосъемкой составили протокол инспектора сказали что оплатите штраф 5000₽ после суда, сейчас оказывается что могут и лишить прав, как быть, в суд я отправил ходатайство что не могу присутствовать на нем и просил рассмотрение без моего участия, хотел узнать что мне грозит в итоге лишение на 4-6 месяцев или штраф 5000

фотофиксацией правонарушения, из представленных снимков видно, что автомобиль совершает обгон в нарушение дорожной разметки 1.1 приложения №2 к ПДД РФ не трактор, а другой легковой автомобиль;

Свидетель Яровов В.В. — инспектор ДПС, должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении в судебном заседании показал, что Криводаев М.В. совершил обгон попутно двигающегося транспортного средства в нарушение требований дорожной разметки 1.1 приложения №2 к ПДД РФ задолго до приближения к трактору, который двигался по обочине и не являлся для него препятствием, факт совершения правонарушения Яровов В.В. видел лично, кроме того правонарушения зафиксировал прибор для фотофиксации , после чего фотографии были распечатаны и предоставлены в суд.

Ильнур, если наказание в области дорожного Вы не имели раньше и нету не оплаченных штрафов за таковые правонарушения то шанс есть отделаться только штрафом

Скидка 50% на оплату не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, — наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Таблица штрафов ГИБДД 2018

Участие в деятельности (ч. 2) выражается в совершении действий в соответствии с целями и планами объединения или организации: предоставлении материально-финансовых средств, выполнении локальных поручений по заданию организаторов преступного сообщества, в подготовке преступных акций экстремистской направленности и т.д. При наличии достаточных и предварительно подтверждённых сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель либо подчинённый ему соответствующий прокурор или его заместитель направляет руководителю общественного или религиозного объединения либо руководителю иной организации предостережение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований объявления предостережения (ст. 6 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»).

В соответствии с названным Законом (ч. 9 ст. 1) предусматривается уголовная ответственность за организацию деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Объектом преступления выступают конституционные основы функционирования политической системы России, а также права и интересы граждан и органов правосудия.

— наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок от одного года до пяти лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими,

— наказывается штрафом в размере до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо арестом на срок до четырёх месяцев, либо лишением свободы на срок до четырёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
Деяния, предусмотренные частями первой, первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения,

— наказываются штрафом в размере от трёхсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Субъективная сторона характеризуется наличием прямого умысла и мотивами, изложенными в комментарии к статье 282.2 УК.

Статья 282.2 УК РФ. Организация деятельности экстремистской организации — размещена в Особенной части Десятого раздела Двадцать девятой Главы Уголовного Кодекса РФ. Данная статья составлена из трёх частей текста с примечанием. Рассмотрим вкратце о чём говорится в ст. 282.2 УК РФ с нашими комментариями к ней.

— наказывается штрафом в размере от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок от четырёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до восьми лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Объективная сторона преступления выражается в организации либо участии в деятельности общественного или религиозного объединения либо иных организаций в условиях, когда судом уже принято вступившее в законную силу решение об их ликвидации или запрете в связи с осуществлением экстремистской деятельности (см. комментарий к ст. 280).

Данная норма введена Федеральным законом от 25 июля 2002 г. наряду с другими для усиления ответственности за экстремистскую деятельность. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» в Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели и действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности (ст. 9).

Организация деятельности (ч. 1) означает активную функцию субъекта по объединению усилий участников в экстремистской деятельности. Объективно это может выражаться в формировании планов деятельности, привлечении новых участников, отработке организационных структур, разработке мер конспирации и т.д.

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Лучшие адвокаты

Что нужно для доказательств по ст 282 УК РФ?

Есть скрины переписки в соцсетях с унижениями, оскорблениями. Агрессия и обсужлегие личных качеств. Трудно ли доказать факт?

Ответы юристов (2)

унижениями, оскорблениями. Агрессия и обсужлегие личных качеств

по данной статье с учётом вопроса не думаю, что именно этот состав получится доказать. Как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. N 11 г. Москва «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»

7. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе, влекут уголовную ответственность по части 1 статьи 282 УК РФ только в том случае, если они совершены публично или с использованием средств массовой информации (например, выступления на собраниях, митингах, распространение листовок, плакатов, размещение соответствующей информации в журналах, брошюрах, книгах, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, и иные подобные действия, в том числе рассчитанные на последующее ознакомление с информацией других лиц).

А вот факт оскорбления можно попробовать. Ст. 5.61 КоАП РФ

1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

в любом случае стоит написать заявление, дальше уже следствие даст оценку данным высказываниям.

Эксперты: частичная декриминализация ст. 282 УК отвечает принципам гуманизма

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Частичная декриминализация статьи 282 УК РФ, предусматривающей ответственность за экстремизм, отвечает принципам гуманизма и обеспечит свободу высказываний. Таким мнением в среду поделились с ТАСС опрошенные адвокаты.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы пакет поправок в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающих в том числе частичную декриминализацию статьи 282 УК «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«Идея с декриминализацией части 1 статьи 282 будет отвечать общим принцип гуманности и свободы выражения мнений», — заявил ТАСС член Ассоциации юристов России, адвокат Кирилл Маментьев.

Он также выразил надежду на то, что после принятия предлагаемых изменений заключение под стражу будет реже назначаться как мера пресечения по таким делам. «Конечно, я считаю, что за лайки и репосты заключать человека под стражу нецелесообразно, надеюсь, что с учетом внесенной ясности в этот вопрос Верховным судом РФ следователи будут гуманнее относиться к обвиняемым и ограничатся подпиской о невыезде и надлежащим поведением», — добавил он.

С ним согласился советник Федеральной палаты адвокатов, член СПЧ адвокат Игорь Пастухов. «Я безусловно разделяю позицию о переводе части 1 статьи 282 УК РФ в административный кодекс. Позиция Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека как раз и состояла в предложении ограничить состав уголовно наказуемого деяния обязательными признаками наличия насилия, а то, что сегодня сформулировано в ч. 1 ст. 281 УК РФ, перенести в КоАП в качестве административного проступка», — добавил собеседник агентства.

Он рассчитывает, что частичная декриминализация приведет к тому, что заключение под стражу будет реже применяться как мера пресечения по таким делам. «Безусловно, по делам по 282 УК РФ, в особенности когда деяние состоит в написании постов и репостов в соцсетях, мера пресечения в виде заключения под стражу является абсолютно необоснованной. Она применяется в прямом противоречии с указанием закона о том, что заключать под стражу можно только тогда, когда невозможны иные меры пресечения», — сказал Пастухов.

Предлагаемые изменения

В соответствии с внесенными в Госдуму поправками часть 1 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства» предлагается применять только к лицу, которое в течение года было привлечено к административной ответственности за экстремистские правонарушения.

При этом КоАП РФ предложено дополнить новой статьей 20.3.1 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Согласно новым нормам, «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, могут повлечь административную ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательных работ на срок до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток; для юридических лиц штраф составит от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если такое правонарушение в течение года совершается повторно, предусмотрена уже уголовная ответственность по статье 282 УК РФ, предполагающей наказание вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Какое наказание предусмотрено по ч 1 ст 282 УК РФ?

Мне предъявили, что я обвиняюсь в ст 282 ч.1 ук рф за то, что добавил к себе 3 видеозаписи в соц. сети ВКонтакте. Эти видеозаписи я не снимал, а просто добавил к себе! составили протоколы, объяснительную взяли, изъяли телефон (сказали, что на 2 месяца). Что мне теперь светит за это и как теперь действовать?

Ответы юристов (2)

Здравствуйте Владислав, снимали ли вы данные записи или нет, не имеет значения, Вы распространили данные видеозаписи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», советовал бы Вам нанять адвоката.

Статья 282 УК РФ, Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», —

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

С уважением, Вадим.

Владислав, добрый день!

Статья 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства​​

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», —

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 179-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

​Добавление видео, фото либо других материалов, признанных эктремистскими к себе на стену, в видеозаписи либо еще куда-либо в соцсетях карается законом. Рекомендую не тянуть и обращаться к адвокату, имеющему опыт в подобных делах. В таком случае есть шанс отделаться штрафом либо принудительными работами.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Чему черевато высказывание в адрес человека другой национальности словом *чурка

Чему черевато высказывания в адрес другого (не русской национальности) используя расистское высказывание ‘чурка’

Ответы юристов (10)

Добрый день. Наталья.

За данное правонарушение предусмотрена:

КоАП РФ, Статья 5.61. Оскорбление
1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Что то более серьезное за просто высказывание законом не предусмотрено.

Есть вопрос к юристу?

В зависимости от всех обстоятельств произошедшего лицо могут привлечь к уголовной ответственности по ст.282 УК РФ!

УК РФ, Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», —

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Добрый день. Полагаю максимум — иском, если сможете это доказать

Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ)

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.
По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина и после его смерти.
2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и распространенные в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой информации распространены указанные сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего ответа в тех же средствах массовой информации.
3. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.
4. В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, стали широко известны и в связи с этим опровержение невозможно довести до всеобщего сведения, гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содержащих указанные сведения, если без уничтожения таких экземпляров материальных носителей удаление соответствующей информации невозможно.
5. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными в сети «Интернет», гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети «Интернет».
6. Порядок опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, в иных случаях, кроме указанных в пунктах 2 — 5 настоящей статьи, устанавливается судом.
7. Применение к нарушителю мер ответственности за неисполнение судебного решения не освобождает его от обязанности совершить предусмотренное решением суда действие.
8. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности.
9. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений.
10. Правила пунктов 1 — 9 настоящей статьи, за исключением положений о компенсации морального вреда, могут быть применены судом также к случаям распространения любых не соответствующих действительности сведений о гражданине, если такой гражданин докажет несоответствие указанных сведений действительности. Срок исковой давности по требованиям, предъявляемым в связи с распространением указанных сведений в средствах массовой информации, составляет один год со дня опубликования таких сведений в соответствующих средствах массовой информации.

За данное правонарушение предусмотрена:
КоАП РФ, Статья 5.61. Оскорбление1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, —

Вряд ли тут есть неприличность.

Это чревато обвинением по ч.1 ст. 282 УК РФ

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», —

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Добрый день, Наталья!

Все, что сказали коллеги верно, тут их дополнить нечем. Но вот если Вас начнут привлекать по одной из указанных ими статей вы можете защищаться следующим образом:

Короткий обрубок, кусок дерева или металла.

Употр. как бранное слово, которым обзывают бесчувственного, глупого человека.

Ефремова. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка

Это выдержка из толково-образовательного словаря. Как видите, никакой окраски, способной возбудить какую бы то ни было ненависть включая межрасовую, это слово не содержит. Можете ссылаться, что имели в виду бесчувственного человека — тогда и привлекать не за что.

Короткий обрубок, кусок дерева или металла.

Употр. как бранное слово, которым обзывают бесчувственного, глупого человека.

Ефремова. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка

Это будет установлено или опровергнуто только на основании лингвистической экспертизы. Поэтому надеяться, что на этом основании можно избежать уголовной ответственности не стоит!

Уголовно-правовая оценка действиям лица будет дана на основании всех обстоятельств произошедшего: времени, места, поведения, наличия иных лиц, цели и мотивации такого высказывания, общего диалога, иных действий и т.д.

Поэтому для правильной консультации необходимо знать все обстоятельства произошедшего.

Добрый день, я более полагаю, что здесь, если — это адресовано человеку другой национальности, по ч.1 ст. 282 УК РФ идет.

Тут на лицо визуализация — видно, кому адресовано данное послание.

Возможна квалификация как оскорбление, есть примеры из судебной практики

ранее оскорбление являлось преступлением. в настоящее время- административным правонарушением.

Чему черевато высказывания в адрес другого (не русской национальности) используя расистское высказывание ‘чурка’

Указанное высказывание не может быть признано расистским, так как

такое высказывание в отношении лица, не содержат призывов к национальной розни. Использование жаргонного наименования этнической группы, хотя и неблагозвучного, а так же и использование иных негативных наименований, не является разжиганием национальной розни.

Кроме того, ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 5 марта 2014 г. по делу N 33-580/2014г разъяснил, что

согласно Словаря синонимов это слово означает «азиат», «бестолочь», «болван», «бесчувственный, глупый человек».
Если допустить, что ответчик назвала истца «чуркой», считая С.Э. бесчувственным, глупым человеком, то эти сведения носят оценочный характер, не могут быть проверены на предмет их соответствия действительности, форма выражения мнения ответчика относительно личности истца не является оскорбительной, циничной оценкой личности, поскольку это литературно допустимое выражение.
Если допустить, что эпитет «чурка» касался указания на принадлежность истца к «нерусской» национальности, то отсутствуют бесспорные доказательства наличия у ответчика целей, направленных на унижение национального и человеческого достоинства С.Э., в том числе выраженных в оскорбительной и циничной форме.

Одного лишь высказывания в адрес другого человека не достаточно, что бы признать такие действия (высказывания) оскорблением и тем более поводом для возбуждения уголовного дела.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Для возбуждения уголовного дела по ст.282 ч.1 УК РФ необходимо наличие двух видов деяний или достаточно одного?

Для возбуждения уголовного дела по ст.282 ч.1 УК РФ необходимо : 1.действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды и 2.действия, направленные на унижение национального достоинства.Или достаточно одного, 1.действия направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды ?

Ответы юристов (17)

Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
[Уголовный кодекс РФ]
[Глава 29]
[Статья 282]

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а
также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а
равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные
публично или с использованием средств массовой информации, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет,
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Достаточно одного признака, указанного в статье УК РФ, для возбуждения уголовного дела.

Есть вопрос к юристу?

Каждого из перечисленных в диспозиции указанной статьи действий достаточно для ВУД и для привлечения виновного лица к ответственности.

Другое дело, что конкретный вид, размер и пр. наказания (санкции) будет в том числе зависеть и от таких признаков как количество действий, указанных в диспозиции. То есть чем меньше видов указанных деяний совершил подсудимый, тем к меньшему наказанию суд его приговорит.

Уточнение клиента

Прокурор ссылается на Постановление Пленума Верховного Суда №11 от 28.06.2011 и утверждает,что необходимы оба признака.

01 Февраля 2014, 17:29

Если бы вместо слов «а также» был союз «и» — тогда было бы необходимо наличие обоих признаков, а так достаточно одного.

Ответ кроется в самой формулировке статьи, а именно в наречии «равно»

а равно унижение человеческого достоинства

Соответственно, состав преступления образует один признак, либо их совокупность, без разницы.

Уточнение клиента

Прокурор ссылается на Постановление Пленума Верховного Суда №11 от 28.06.2011 и утверждает,что необходимы оба признака.

01 Февраля 2014, 17:27

Позиция прокурора не совсем понятна. Вот цитата из Постановления указанного Пленума:

Предусмотренное частью 1 статьи 282 УК РФ преступление считается оконченным с момента совершения хотя бы одного действия, направленного на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам их принадлежности к определенным полу, расе, национальности, языку или в зависимости от происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.

Обратите внимание, что «преступление считается оконченным с момента совершения хотя бы одного действия, направленного на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства человека».
Прокурор противоречит сам себе, либо Вы неправильно его поняли.

Вот из указанного Постановления Пленума ВС РФ: последний абзац пункта 7 и первый пункта 8:

Предусмотренное частью 1 статьи 282 УК РФ преступление считается оконченным с момента совершения хотя бы одного действия, направленного на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам их принадлежности к определенным полу, расе, национальности, языку или в зависимости от происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.

8. Преступление, предусмотренное статьей 282 УК РФ, совершается только с прямым умыслом и с целью возбудить ненависть либо вражду, а также унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.

Прокурор ссылается на какой конкретно пункт?

Уточнение клиента

Пунты семь и восемь

01 Февраля 2014, 17:41

Уточнение клиента

Пунты семь и восемь

01 Февраля 2014, 18:46

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. N 11 г. Москва
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»
7. …
Предусмотренное частью 1 статьи 282 УК РФпреступление считается
оконченным с момента совершения хотя бы одного действия, н
аправленного
на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства
человека либо группы лиц по признакам их принадлежности к определенным
полу, расе, национальности, языку или в зависимости от происхождения,
отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.

www.rg.ru/2011/07/04/vs-dok.html
Прокурору нужно быть внимательнее при чтении документов.

По уточнению от 18:41 — из буквального содержания пунктов 7 и 8 ни я ни коллеги не усмотрели того правоприменительного смысла, который увидел прокурор.

Считаю, что мнение мнение прокурора спорное.

В каком документе прокурор на это ссылается?

п.7. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а
равно на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо
принадлежности к какой-либо социальной группе, влекут уголовную
ответственность по части 1 статьи 282 УК РФ только в том случае, если
они совершены публично или с использованием средств массовой информации
(например, выступления на собраниях, митингах, распространение листовок,
плакатов, размещение соответствующей информации в журналах, брошюрах,
книгах, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования,
включая сеть Интернет, и иные подобные действия, в том числе
рассчитанные на последующее ознакомление с информацией других лиц).

Под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды,
следует понимать, в частности, высказывания, обосновывающие и (или)
утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций,
совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия,
в отношении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или
иной религии и других групп лиц. Критика политических организаций,
идеологических и религиозных объединений, политических, идеологических
или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по
себе не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение
ненависти или вражды.

При установлении в содеянном в отношении должностных лиц
(профессиональных политиков) действий, направленных на унижение
достоинства человека или группы лиц, судам необходимо учитывать
положения статей 3 и 4 Декларации о свободе политической дискуссии в
средствах массовой информации, принятой Комитетом министров Совета
Европы 12 февраля 2004 года, и практику Европейского Суда по правам
человека, согласно которым политические деятели, стремящиеся заручиться
общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной
политической дискуссии и критики в средствах массовой информации;
государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в
средствах массовой информации в отношении того, как они исполняют свои
обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и
ответственного исполнения ими своих полномочий. Критика в средствах
массовой информации должностных лиц (профессиональных политиков), их
действий и убеждений сама по себе не должна рассматриваться во всех
случаях как действие, направленное на унижение достоинства человека или
группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц пределы допустимой
критики шире, чем в отношении частных лиц.

Предусмотренное частью 1 статьи 282 УК РФ преступление считается
оконченным с момента совершения хотя бы одного действия, направленного
на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства
человека либо группы лиц по признакам их принадлежности к определенным
полу, расе, национальности, языку или в зависимости от происхождения,
отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.

8. Преступление, предусмотренное статьей 282 УК РФ, совершается
только с прямым умыслом и с целью возбудить ненависть либо вражду, а
также унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии,
принадлежности к какой-либо социальной группе.

Вопрос о том, является ли массовое распространение экстремистских
материалов, включенных в опубликованный федеральный список
экстремистских материалов, преступлением, предусмотренным статьей 282 УК
РФ, или административным правонарушением (статья 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях), должен
разрешаться в зависимости от направленности умысла лица,
распространяющего указанные материалы.

В случае, когда лицо распространяет экстремистские материалы,
включенные в опубликованный федеральный список экстремистских
материалов, с целью возбудить ненависть либо вражду, а также унизить
достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе, содеянное им должно влечь
уголовную ответственность по статье 282 УК РФ.

Не является преступлением, предусмотренным статьей 282 УК РФ,
высказывание суждений и умозаключений, использующих факты
межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в
научных или политических дискуссиях и текстах и не преследующих цели
возбудить ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство человека
либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо
социальной группе.

Прокурор ссылается на Постановление Пленума Верховного Суда №11 от 28.06.2011 и утверждает, что необходимы оба признака.

На что конкретно ссылается прокурор?

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе, влекут уголовную ответственность по части 1 статьи 282 УК РФ только в том случае, если они совершены публично или с использованием средств массовой информации (например, выступления на собраниях, митингах, распространение листовок, плакатов, размещение соответствующей информации в журналах, брошюрах, книгах, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, и иные подобные действия, в том числе рассчитанные на последующее ознакомление с информацией других лиц).
п.8

Не является преступлением, предусмотренным статьей 282 УК РФ, высказывание суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в научных или политических дискуссиях и текстах и не преследующих цели возбудить ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.

Поясните по ситуации. Теоретически ответить сложно. Признак может быть один, это говорит сама формулировка статьи 282 а именно,

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Уточнение клиента

На заседании городской административной комиссии, на которой присутствовало десять человек, ответчик встал и сказал: » Долго мы будем терпеть татарское иго, 300 лет терпели, и опять продолжаем терпеть ?! » Среди присутствовавших татарин я один. Лингвистическая экспертиза сделала следующий вывод : 1.данная фраза содржит лингвистические признаки возбуждения розни ( ненависти либо вражды ) по признаку национальной принадлежности. 2.Но не содержит лингвистических признаков унижения достоинства человека по признаку национальной принадлежости.

01 Февраля 2014, 20:03

Поддерживаю мнение коллег. В части 1 ст. 228 УК РФ имеется два состава преступлений:

1 состав преступления:

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а
равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные
публично или с использованием средств массовой информации;

2 состав преступления:

Действия, направленные на на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные
публично или с использованием средств массовой информации.

Конечно может быть вариант, когда в действиях лица будут присутствовать одновременно оба этих признака преступления.

Конечно мнение юристов о том ошибается прокурор или нет

тоже можно поставить под сомнение.

Но для разрешения этого вопроса нужно посмотреть судебную практику, как суды смотрят на состав этого преступления, вынося приговора.

Привожу один из приговоров по ч. 1 ст. 282 УК РФ, где осуждено лицо, по второму составу части 1 ст. 282 УК РФ:

Рафаил! В данном случае вряд ли удастся добиться возбуждения уголовного дела по данной статье,

п.8 … Не является преступлением, предусмотренным статьей 282 УК РФ,
высказывание суждений и умозаключений, использующих факты
межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в
научных или политических дискуссиях и текстах и не преследующих цели
возбудить ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство человека
либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо
социальной группе.

Можно попытаться привлечь либо к административной ответственности. В данном случае речь велась не о конкретном субъекте, о не ком абстрактном умозаключении и отсутствовали призывы к каким-либо конкретным действиям, которые можно было расценить экстремистского толка, тем более учитывая позицию прокуратуры.

Уточнение клиента

Это не была ни научная, ни политическая дискуссия. На административной комиссии разбирали конфликтную ситуацию, сложившуюся между нами раньше.

01 Февраля 2014, 20:25

В этой ситуации простой подход для ее оценки только с юридической точки зрения и простого определения наличия или отсутствия состава уже вряд ли подойдет. Возбуждение такого дела задача непростая для прокурора. Здесь люди смотрят на перспективу такого дела уже более широко.

Не понятна сама суть конфликта, скорее всего речь идет о личных неприязненных отношениях сложившихся между Вами, то в этом случае речь вести об экстремизме нельзя. На почве личной неприязни, один человек плохо относится к другому. Межличностные отношения двух человек, не свидетельствуют об экстремизме и разжиганию межнациональной розни.

Уточнение клиента

Есть заключение лингвистической экспертизы.

01 Февраля 2014, 20:48

Вы, конечно, можете попытаться добиться возбуждения уголовного дела. Формально, основания для этого есть, но это будет сделать крайне сложно, так как прокуратура на это не настроена. Можно обжаловать в вышестоящую прокуратуру, но нет ни каких гарантий, что не будет проведена другая экспертиза, которая опровергнет выводы первой. Слишком сложная и оценочная категория дел.

Юридически состав преступления усматривается, практически — не факт, что оно будет возбуждено. Здесь будет расцениваться общественная опасность деяния, которая будет сведена к минимуму. Решение Вы, в любом случае сможете обжаловать в вышестоящую прокуратуру.

«На заседании городской административной комиссии, на которой присутствовало десять человек, ответчик встал и сказал: » Долго мы будем терпеть татарское иго, 300 лет терпели, и опять продолжаем терпеть ?! » Среди присутствовавших татарин я один»

Читаем п.8 Пленума

Не является преступлением, предусмотренным статьей 282 УК РФ, высказывание суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в научных или политических дискуссиях и текстах и не преследующих цели возбудить ненависть либо вражду.

Умысел данной фразы не совсем ясен. Был ли он направлен на возбуждение ненависти или вражды, а на личное оскорбление.

Будет тяжело, но нужно обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вышестоящему прокурору и так до Генеральной. Иного пути нет. Также в суд в порядке ст.125 УПК РФ.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.