Договор уступки долга четырехсторонний образец

Рубрики Вопрос юристу

Договор уступки долга четырехсторонний образец

УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди.

Зв’яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

ДОГОВІР

про переведення боргу

м. _______________________ «___ » _________ 2016р.

Сторона 1: _________________________________ (надалі іменується «Первісний боржник»),

Сторона 2: ____________________________________ (надалі іменується «Новий боржник»),

Сторона 3: _______________________________________ (надалі іменується «Кредитор»),

в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона», на підставі статей 520 — 523 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про переведення боргу (надалі іменується «Договір») про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цим Договором регулюються відносини, пов’язані із заміною зобов’язаної сторони (Первісного боржника) у зобов’язанні, що виникає із наступних Договорів:

— Договору про надання консультаційних послуг № _____________від _____________, укладеного між Первісним боржником та Кредитором;

(надалі іменуються «Основні договори»),

1.2. Первісний боржник переводить на Нового боржника основний борг (грошове зобов’язання) на загальну суму __________, що виникла на підставі Основних договорів станом на ________р., з яких:

— заборгованість за Договором про надання консультаційних послуг № ___________ від ______________, у розмірі ____________ (_______________) гривень ___ коп.;

1.3. Новий боржник повинен оплатити Кредитору загальну суму заборгованості, зазначену в п.1.2. цього Договору протягом _________ робочих днів після підписання цього Договору.

2. ПЛАТА ЗА ПРИЙНЯТТЯ БОРГУ ТА РОЗРАХУНКИ

2.1. За переведення боргу за Основним договором Первісний боржник сплачує Новому боржнику суму у розмірі _______________________.

2.2. Первісний боржник зобов’язується протягом __________ днів після укладення цього Договору перерахувати на поточний рахунок Нового боржника грошову суму, визначену у п. 2.1. цього Договору.

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

3.1. Новий боржник має право висувати проти вимог Кредитора всі заперечення, засновані на відносинах між Кредитором і Первісним боржником.

3.2. Новий боржник зобов’язаний протягом ________ календарних днів із дня виконання ним обов’язків перед Кредитором письмово повідомити Первісного боржника про таке виконання із зазначенням дати, суми і форми виконання та з додаванням копій документів, що підтверджують проведене виконання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Новий боржник зобов’язується виконати обов’язки Первісного боржника перед Кредитором на умовах Основних договорів.

4.2. Первісний боржник зобов’язується передати Новому боржнику до «____» р. документи (їхні засвідчені копії), що підтверджують дійсність вимог Кредитора за Основним договором;

4.3. Новий боржник не вважається зобов’язаним перед Кредитором, якщо Основні договори між Первісним боржником і Кредитором виявляться неукладеними (таким, що не відбулися) або будуть визнані недійсними на підставах та у порядку, встановлених законом.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.2. За несвоєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за цим Договором, Первісний боржник зобов’язується сплатити Новому боржникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми, за кожен день прострочення платежу.

5.3. В разі прострочення платежу понад один місяць, Первісний боржник додатково сплачує Новому боржнику штраф в розмірі 15 % від несплаченої суми.

5.4. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. СТРОК ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 6.1 цього Договору та визначається часом достатнім для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.

6.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

6.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Первісний боржник Новий боржник

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу.

Договор перевода долга между юридическими лицами — образец

Перевод долга между юридическими лицами, равно как уступка прав требования, подразумевает под собой перемену лиц в обязательстве. В нашей статье приведена информация о нюансах этой процедуры и правилах составления соответствующих документов.

Образец договора перевода долга между юридическими лицами.doc

Соглашение о переводе долга

Сделка по переводу долга подразумевает наличие следующих документов (п. 2 ст. 391 ч. 1 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ):

 • собственно договора перевода долга;
 • согласия кредитора.

Необходимость заверять договор нотариально поставлена в зависимость от формы сделки, на основании которой он заключается (п. 4 ст. 391, ст. 389 ч. 1 ГК РФ).

Предмет данного договора составляет переход имеющихся обязанностей на иное лицо (последующего должника). При индивидуализации объекта договора надлежит с максимальной точностью описать обязательство, из которого возникла рассматриваемая задолженность. Надлежит учесть следующее:

 • указание только размера обязательства признается недостаточным условием для согласования предмета договора (п. 13 информационного письма президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120, далее — письмо № 120);
 • если стороны определили обязательство, но не прописали размер задолженности, суды признают такое соглашение действительным (см. постановление 2-го ААС от 04.08.2014 по делу № А82-15534/2012);
 • определенность в отношении предмета соглашения между участниками договора уступки может подтверждаться как информацией, изложенной в самом договоре, так и иной документацией (п. 12 письма № 120).

Образец договора перевода долга между юридическими лицами вы найдете ниже:

Возмездность договора

Согласно имеющейся судебной практике договор перевода долга, заключенный организациями, предполагается возмездным, а в случае, если организации коммерческие, должен быть возмездным, чтобы избежать запрещенного законом дарения.

Признавая договоры такого вида недействительными по причине безвозмездности, в качестве обоснования своего решения суды обычно приводят следующие нормы:

 • п. 3 ст. 423 ч. 1 ГК РФ о презумпции возмездности соглашений (постановление ФАС ВВО от 10.10.2011 по делу № А79-12655/2010);
 • подп. 4 п. 1 ст. 575 ч. 2 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ о запрете на дарственные между коммерческими организациями.

Например, не усмотрев в действиях нового должника намерения одарить другую сторону, судебный орган счел соглашение о переводе долга по умолчанию возмездным, а значит, и действительным (см. постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.08.2010 по делу № А56-63767/2009).

Данное мнение основано на позиции высших судов о том, что неуказание в договоре условия о цене или встречном обязательстве само по себе не считается признаком безвозмездности договора (например, определение ВАС РФ от 09.06.2011 по делу № А76-6589/2010-26-393).

Оформление согласия кредитора на перевод долга

Актуальное законодательство не устанавливает специальных требований к способу формализации согласия кредитора и не регламентирует, что оно непременно должно быть в формате единого документа (см. постановление ФАС Московского округа от 03.02.2006 по делу № КГ-А40/14208-05).

Способы закрепления названного согласия следующие:

1. Предполагающие направление кредитору последующего извещения о переводе долга:

 • указание в исходном соглашении между кредитором и должником на право последнего перевести долг (абз. 2 п.2 ст. 391 ч.1 ГК РФ);

2. Не подразумевающие направление кредитору последующего извещения о переводе долга:

 • составление трехстороннего соглашения (см. постановления президиума ВАС РФ от 16.07.2002 № 1154/01, ФАС Уральского округа от 27.04. 2011 № Ф09-1821/11-С5);
 • визирование кредитором договора уступки (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17.02.05 по делу № Ф04-308/2005(8413-А75-8));
 • отдельное письмо кредитора, подписанное надлежащим лицом (см. постановление ФАС Московского округа от 01.02.2012 по делу № А41-20413/11).

Трехсторонний договор перевода долга

Помимо двухстороннего соглашения между первоначальным и последующим должниками, в практике активно применяется трехстороннее, одним из участников которого является кредитор.

Структура такого договора на законодательном уровне не определена. Главное требование — наличие условия о предмете соглашения. Согласие кредитора на переход долга прописывается отдельным пунктом (обычно в разделе о предмете договора). В остальном такое соглашение очень схоже с двухсторонним.

Законодательные требования к форме такого соглашения как разновидности стандартного договора установлены в п. 4 ст. 391, ст. 389 ч. 1 ГК РФ.

Итак, договор о переводе долга, образец которого мы привели в нашей статье, надлежит составлять в произвольной форме. Предмет договора должен быть установлен согласно требованиям законодательства и с учетом существующей практики. По субъектному составу договоры могут быть двух- и трехсторонними.

Заключаем договоры уступки права требования и перевода долга

28.08.2014 18062 0 1

Акценты этой статьи:

 • для замены кредитора согласия должника не требуется;
 • замена должника невозможна без согласия кредитора;
 • соглашение об уступке права требования и договор перевода долга заключается в той же форме, что и основной договор.

Уступка права требования

Уступка права требования – это передача новому кредитору права требовать от должника выполнения обязательств по договору, ранее заключенному между должником и первоначальным кредитором. Отношения сторон при уступке права требования регулируются Гражданским кодексом (далее – ГК) и Хозяйственным кодексом (далее – ХК).

Договор уступки права требования является возмездным и заключается между первоначальным и новым кредиторами в той же форме, что и основной договор, права по которому уступаются. Так, если основной договор подлежит государственной регистрации, то и договор уступки должен быть зарегистрирован в таком же порядке (ст. 513 ГК). Как правило, договор уступки права требования заключается в письменной форме и вступает в силу с момента его подписания сторонами (ст. 639 ГК).

Пример

ООО и ЧП заключили в письменной форме договор поставки, по которому ООО поставило, а ЧП получило товар на сумму 356 000 грн. В сроки, установленные договором поставки, ЧП не оплатило в полном объеме стоимость полученного товара, в результате его задолженность перед ООО составила 193 000 грн. ООО заключило с ОАО письменный договор уступки права требования, по условиям которого ООО (первоначальный кредитор) уступило, а ОАО (новый кредитор) приобрело право требования к ЧП по договору поставки.

При заключении договора уступки права требования необходимо соблюдать требования, установленные ст. 638, 639 ГК. В частности, договор должен содержать следующие существенные условия:

 • определение права требования, которое уступается;
 • сумма, в которую стороны оценивают уступаемое право требования;
 • сроки, в которые первоначальный и новый кредиторы выполняют взаимные обязательства;
 • форма договора;
 • сроки, в которые новый кредитор уплачивает первоначальному кредитору сумму оценки уступаемого права требования.

Хозяйственная практика показывает, что первоначальный и новый кредиторы договариваются о разных сроках выполнения взаимных обязательств, которые исчисляются тоже по-разному, например:

 • срок исполнения обязательств может указываться как в календарных, так и в рабочих днях;
 • исчисление срока исполнения обязательств может начинаться с момента: заключения договора, выполнения должником обязательств в пользу нового кредитора, предъявления первоначальным кредитором требования новому кредитору.

Если срок выполнения обязательств договором уступки права требования не установлен, первоначальный кредитор вправе требовать от нового кредитора выполнения обязательств в любое время, а новый кредитор обязан выполнить обязательства перед первоначальным кредитором в течение 7 дней со дня предъявления такого требования (ст. 530 ГК).

Условиями договора уступки права требования может быть предусмотрена передача новому кредитору права требования не только основного долга, но и неустойки в связи с невыполнением должником обязательств перед первоначальным кредитором.

К новому кредитору переходят права первоначального кредитора в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали на момент перехода этих прав, если другие условия не установлены законом или договором (ст. 514 ГК).

Замена кредитора не допускается, если требования касаются возмещения вреда, причиненного увечьем или другим вредом здоровью (ст. 515 ГК).

Первоначальный кредитор обязан передать новому кредитору документы, которые подтверждают наличие прав, которые передаются, а также информацию, являющуюся важной для их реализации (ч. 1 ст. 517 ГК). Первоначальный кредитор несет ответственность перед новым кредитором в случае уступки ему права недействительного требования, но не несет ответственности за невыполнение должником обязательств перед новым кредитором, кроме случаев когда первоначальный кредитор является поручителем должника (ст. 519 ГК).

Должник имеет право возражать против требований нового кредитора по тем же основаниям, что и против требований первоначального кредитора на момент получения письменного уведомления о замене кредитора (ч. 1 ст. 518 ГК).

Уступка имущественного права, в том числе и права требования может быть предметом договора купли-продажи, но при этом к договору купли-продажи применяются положения об уступке права требования (ч. 3 ст. 656 ГК).

Уступка права требования может происходить и по договору факторинга. Но такой договор имеет свои особенности:

 • стороной, в пользу которого субъект хозяйствования переуступает права требования, то есть фактором, может быть только банк или другое финансовое учреждение (ст. 1079 ГК, ст. 350 ХК);
 • уступлено может быть не только право денежного требования к должнику, срок платежа по которому наступил, но и то право денежного требования, срок платежа по которому наступит в будущем (ст. 1078 ГК);
 • переуступка права требования может использоваться в качестве обеспечения выполнения обязательства первоначального кредитора перед банком (финансовым учреждением).

Если в договоре между первоначальным кредитором и должником предусмотрен запрет на переуступку права требования к должнику третьим лицам, а первоначальным кредитором заключен договор факторинга, такой договор будет действительным независимо от наличия указанного запрета. Однако ответственность за нарушение такого запрета перед должником несет первоначальный кредитор исходя из условий договора между ними (ст. 1080 ГК).

Замена кредитора по договору переуступки права требования не требует получения согласия должника (ч. 1 ст. 516 ГК). Основанием для возникновения у должника обязательств перед новым кредитором является договор уступки права требования или факторинга (п. 1 ч. 2 ст. 11, ч. 2 ст. 509 ГК).

Если должник не извещен о замене кредитора, то он вправе продолжать выполнять обязательства по договору в пользу первоначального кредитора до получения доказательств перехода права требования к новому кредитору. Это будет считаться надлежащим выполнением должником своих обязательств (ч. 2 ст. 516, ч. 2 ст. 517, ст. 1082 ГК). Поэтому, если должника не уведомить о замене кредитора, новый кредитор рискует остаться ни с чем.

Известить должника о переуступке права требования может как первоначальный, так и новый кредитор. Это делается, например, путем:

 • направления должнику уведомления о заключении между первоначальным и новым кредиторами договора уступки права требования к должнику, в котором следует указать наименование, реквизиты и адрес нового кредитора, а также сумму, которую должник обязан уплатить новому кредитору. Такое уведомление лучше направлять ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. В описи, заверенной работником почты, будет четко указано, что именно направлено получателю, а уведомление о вручении ценного письма покажет, когда должнику стало известно о замене кредитора;
 • заключения договора об уступке права требования с участием должника – трехсторонний договор, тогда должник узнает о замене кредитора при заключении договора.

Приведем в образце 1 основные условия договора переуступки права требования. Заметим, что эти условия могут быть дополнены сторонами в зависимости от их потребностей.

Договор перевода долга с участием кредитора

Договор перевода долга – это гражданско-правовой договор, по которому осуществляется переход обязанностей от должника (первоначальный должник) к другому лицу (новый должник), в результате которого место первоначального должника в обязательстве занимает новый должник. При этом содержание самого обязательства сохраняется в полном объеме или в объеме, установленном договором. При заключении трехстороннего договора перевода долга с участием кредитора в самом договоре указывается согласие кредитора.

В договоре перевода долга должно указываться по какому именно обязательству переводится долг (номер, дата договора (контракта)). Как правило, за принятие на себя долга новый должник получает встречное удовлетворение, которое может выражаться в различных действиях:

 • Освобождение от обязанности оплатить денежные средства по другому договору, заключенному между новым и первоначальным должниками;
 • Оплата определенной денежной суммы;
 • Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг;
 • И т.д.

Предметом является юридическая обязанность по исполнению соответствующего обязательства, то есть долг. Предмет является единственным существенным условием. Законодательством определен перечень случаев, когда перевод долгов запрещается законом:

 • На малолетних.
 • На лицо, признанное банкротом, без санкции на то временного, внешнего или конкурсного управляющего.
 • Перевод части долга из обязательства с неделимым предметом (противоречит сущности обязательства).
 • Перевод долгов, законодательно связанных с правовым статусом определенного лица.
 • По так называемым акцессорным обязательствам и процентам без перевода основного долга.
 • Реально не существующего долга, а лишь должного возникнуть в будущем.
 • Безосновательный перевод долга, а также перевод долга одной коммерческой организации на другую без получения последней какой-либо компенсации (безвозмездное освобождение от обязанности) являются недопустимыми. Поскольку подпадают под признаки дарения между коммерческими организациями. Это сделки законодательно запрещенные, за исключением договора дарения денежных средств между коммерческими организациями в размере менее 3000 рублей) (ст. 575 ГК).

В результате договора первоначальный должник перестает быть обязанным, а новый должник становится обязанным, а кредитор — управомоченным.

По смыслу ст. 391 ГК РФ обязательство по незаключенному договору не может являться предметом данных договоров.

Договор перевода долга, не определяющий, какой конкретный долг подлежит переводу, в том числе, не содержащий сведений о сделке, послужившей основанием возникновения этого долга, считается незаключенным.

В обязательстве меняется должник, имущественное положение и надежность которого имеет существенное значение для кредитора. В связи с этим закон допускает перевод должником своих обязательств на другое лицо только с согласия кредитора. В случае если кредиторская сторона представлена несколькими лицами, согласие кредитора может считаться полученным:

 • Для солидарной множественности — лишь при согласии каждого из сокредиторов.
 • Для долевой — при согласии любого из сокредиторов, но только в соответствующей (приходящейся на него) части

Форма договора зависит от формы основного обязательства, по которому передается долг. Когда оно совершено в простой письменной или письменной нотариальной форме, то и перевод долга должен иметь аналогичную форму. Когда основное обязательство — сделка, требующая государственной регистрации, то и перевод долга должен быть зарегистрирован (ст. ст. 389, 391 ГК РФ). Если, к примеру, договор аренды недвижимости, заключенный на срок более 1 года, подлежит государственной регистрации, то и перевод долга по договору аренды недвижимости, заключенному на срок более 1 года подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.

Договор вступает в силу с момента заключения в соответствующей форме (в зависимости от формы основного обязательства, с момента подписания, нотариального удостоверения или государственной регистрации).

Сторонами трехстороннего договора перевода долга являются первоначальный должник, новый должник и кредитор. Первоначальным должником, новым должником, кредитором могут быть любые юридические или физические лица.

Также как и заключение, расторжение договора перевода долга, возможно только с согласия кредитора. Согласие кредитора необходимо, потому что результатом расторжения договора является обратный перевод долга с нового на первоначального должника.

Новый должник, получив долг, получает также право выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог выдвигать первоначальный должник (ст. 392 ГК РФ). Однако при этом, нужно учитывать следующие обстоятельства:

 • Возражения нового должника против требования кредитора должны быть основаны именно на отношениях между кредитором и первоначальным должником, вытекающих из данного обязательства.
 • Новый должник вправе выдвигать только те возражения, которые мог выдвигать на момент заключения договора прежний должник. Иначе говоря, если нет права на некоторые возражения к моменту подписания договора, то новый должник не вправе эти возражения выдвигать.
 • Возражения могут быть самыми разнообразными: условия выполнения самого обязательства; сроки исполнения обязательства; альтернативные требования кредитора; сопутствующие исполнению обязательства факты, обстоятельства и т.д.

Остальные документы из группы договоров с переменой лиц в обязательстве смотрите здесь.

Образец трехстороннего договора цессии между юридическими лицами

Статьи по теме

Соглашение об уступке права заключают между цедентом и цессионарием. Но в договор как третью сторону можно включить и должника. Образец трехстороннего договора цессии между юридическими лицами скачивайте из приложения.

Внимание! Вы находитесь на профессиональном сайте со специализированным юридическим контентом. Для чтения статьи может потребоваться регистрация.

Обычно кредитор уступает право требования другому лицу в рамках двустороннего соглашения. Но иногда может потребоваться включить в договор третью сторону – должника. Для таких случаев существует возможность оформить трехсторонний договор цессии. В статье мы рассмотрим, когда это будет удобнее, чем обычный договор. Образец трехстороннего договора цессии между юридическими лицами можно скачать в приложении.

Срочное сообщение для юриста! В офис пришла полиция

Образец договора сессии между юридическими лицами 2017

В разделе Гражданского кодекса об обязательствах перечислены варианты, когда может поменяться должник или кредитор. Одна из распространенных для практики делового оборота ситуаций – когда один кредитор уступает свое право требования другому (§ 1 гл. 24 ГК РФ). Передачу права оформляют с помощью договора о цессии. Стороны договора – цедент (прежний кредитор) и цессионарий (будущий кредитор).

По общему правилу оформить цессию можно без согласия должника. Его только извещают о смене кредитора. При этом закон предписывает, что согласие должника на передачу права требования необходимо, если личность кредитора имеет для должника существенное значение (п. 2 ст. 388 ГК РФ).

Сторонам сделки нужно получить документальное подтверждение того, что должник дал согласие на передачу права. Оформить это можно тремя путями:

 1. Составить отдельное соглашение с должником, которое будет приложением к договору о передаче права.
 2. Получить от должника письменное извещение, в котором будет сказано, что он не возражает против смены кредитора.
 3. Подписать трехсторонний договор переуступки права требования.

Удобнее всего воспользоваться третьим вариантом. Компания-должник будет фигурировать в договоре как одна из сторон, не нужно будет оформлять дополнительные документы. Кроме того, это снижает риск, что впоследствии должник откажется и заявит, что не давал согласия на уступку. Согласие должника проще всего подтвердить с помощью трехстороннего договора уступки права требования, образец такого документа можно посмотреть ниже.

Образец трехстороннего договора уступки долга

Трехсторонний договор цессии: особенности оформления

Как и в обычном договоре, в трехстороннем договоре цессии между юридическими лицами нужно соблюсти общие требования:

 1. Заключить договор в той же форме, что и основной. Заверить у нотариуса, если у основного договора нотариальная форма, и зарегистрировать, если основной регистрировали (ст. 389 ГК РФ, п. 3 ст. 433 ГК РФ).
 2. Точно перечислить объем прав, который цедент передает цессионарию. Указать детали – характер прав, за какие периоды можно взыскать долг и т. д.
 3. Сделать ссылку на основания, согласно которым цедент обладает правом требования. Если в договоре уступки не будет указания основного договора (или иного основания возникновения права), это сделает соглашение недействительным.
 4. Отразить условия, на которых цедент передает права цессионарию. Например, за вознаграждение или в качестве погашения собственного долга.

Трехсторонний договор цессии между юридическими лицами: как включить должника

Поскольку третьей стороной соглашения является должник, в договор нужно внести данные о нем как об участнике сделки:

 1. Наименование.
 2. Реквизиты и адрес места нахождения.
 3. Данные о лице, которое подписывает договор, и основание, на котором он действует.
 4. Условие, в котором сказано, что компания-должник не возражает против передачи права требования новому кредитору.

Из формулировки о согласии должно быть однозначно понятно, что должник не против передачи прав. Несмотря на то, что должник присутствует в качестве стороны договора, лучше не допускать неясностей в тексте документа. Посмотрите образец трехстороннего договора цессии между юридическими лицами и проверьте формулировки в соглашении с должником.